Arferion Ffermio

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Mae ffermwyr Cymru’n gwybod ers cenedlaethau os byddwch yn gofalu am yr amgylchedd, fe fydd yr amgylchedd yn gofalu amdanoch chi. A dyna’r gyfrinach y tu ôl i ganrifoedd o arferion ffermio cynaliadwy sydd wedi gwneud Cymru’n gynhyrchwr cig oen a chig eidion o’r ansawdd gorau.

Gyda’r safonau uchaf o hwsmonaeth anifeiliaid a rheoli tir pori, mae ffermydd teuluol wedi helpu i gadw’r dirwedd unigryw hon ers cenedlaethau. Dyna un o’r rhesymau pam mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi ennill y statws prin o Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r ŵyn sydd i gyd yn cael eu geni yng Nghymru yn cael eu tagio a’u cofnodi o’r dydd y cânt eu geni fel bod modd eu hadnabod. Wrth wneud hyn, mae modd gwybod i ba fferm y maen nhw’n perthyn ac mae modd eu dilyn drwy bob cam o’r broses gynhyrchu. Dim ond lladd-dai cymeradwy sy’n cael eu harchwilio’n rheolaidd sy’n gallu paratoi’r cig. Mae ansawdd wrth wraidd popeth a wnânt.

Mae’r un peth yn wir am gynaliadwyedd. Mae ffermwyr Cymru yn cyfranogi i gynlluniau amaeth-amgylcheddol sy’n diogelu a gwella’r amgylchedd syfrdanol. Maen nhw’n cefnogi marchnadoedd da byw lleol, yn cynnal yr economi gwledig lleol ac yn cefnogi swyddi lleol.

Ac maen nhw wedi defnyddio dulliau bridio detholus naturiol i gael llai o fraster yn y cig yn unol â gofynion y defnyddwyr. Ond ar wahân i hynny, dydy arferion ffermio ddim wedi newid llawer dros y canrifoedd, gan weithio yn unol â rhythm y tymhorau.

Dyna’r dreftadaeth wych sy’n greiddiol i ansawdd uchel Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.