facebook-pixel

Ffermwyr Cig Eidion Cymru yn arwain y ffordd mewn ffermio cynaliadwy

Ebr 19, 2024

Mae teulu sydd yn ffermio gwartheg ar gyfer bridio yng Ngogledd Cymru wedi amlygu sut mae gwneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ddata yn eu helpu i wneud arbedion effeithlonrwydd a bod yn fwy cynaliadwy, wrth reoli eu hôl troed carbon a gwella bioamrywiaeth ar draws eu tir.

Wedi’i leoli ar gyrion Llanrwst mae Moelogan Fawr, fferm 751 erw sy’n magu gwartheg a defaid ucheldirol. Mae’r fferm yn gartref i’r teulu Jones, lle mae tîm gŵr a gwraig, Llion a Sian, yn ogystal â’u tri phlentyn Gwern, Beca ac Annie, yn gofalu am 150 o wartheg Stabiliser a thua 850 o famogiaid Cymreig wedi’u gwella. Mae’r fferm wedi bod yn nheulu Sian ers 1972 a nhw yw’r drydedd genhedlaeth i ffermio yma.

“Cyn cymryd drosodd y fferm yn 2018, roeddem yn ffermio ar fferm fechan o 40 erw yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Roedd Llion yn gweithio ar fferm laeth ac roeddwn i’n gweithio yn yr awdurdod lleol fel syrfëwr hefyd. Roedd cychwyn yma yn gam enfawr i ni, gan wneud ffermio yn swydd llawn amser i ni ond mae hwn yn gyfle mor wych i ni a hefyd ein plant,” meddai Sian.

Sian and Llion Jones, Welsh cattle farmers from north Wales

Ers meddiannu’r fferm chwe blynedd yn ôl, mae’r teulu wedi bod yn brysur yn meithrin y tir ac yn gwella bioamrywiaeth ar y fferm. Yn 2018, fe blanwyd 24 erw o goetir ar y fferm, trwy grant Creu Coetir Glastir, sydd wedi arwain at gynyddu’r cynefin ar y fferm a thrwy hynny gynyddu ei wydnwch i newidiadau amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol. Mae’r coetir hefyd yn gwella cysylltedd cynefinoedd ar draws rhannau isaf Moelogan Fawr, gan hybu bioamrywiaeth ar y fferm.

Mae Sian a Llion yn awyddus i fod mor gynaliadwy ac effeithlon â phosibl, sy’n cynnwys chofnodi a mesur eu data fferm yn rheolaidd, gan gynnwys archwiliad carbon, sy’n caniatáu iddynt gael cyngor diriaethol ar sut i leihau eu hôl troed carbon.

“Mae’r wybodaeth o’r archwiliad carbon a’r arolwg bioamrywiaeth wedi ysbrydoli ein penderfyniadau. Er enghraifft, ar y dechrau roedden ni’n tyfu rhygwellt ac yna fe ddechreuon ni edrych i mewn i gynnwys gwndwn llysieuol, a deall beth oedd yn gweithio a ble. Ar y tir isaf mae gennym ni wndwn llysieuol ac maent yn gwneud yn dda iawn yno. Rydym yn dysgu beth sy’n gweithio ar ba faes a sut i ofalu amdano orau. Nid ydym yn ei bori’n rhy galed nes ei fod wedi’i sefydlu’n iawn ac mae hynny’n helpu hefyd. Dyma rai enghreifftiau yn unig o sut yr ydym yn symud tuag at fferm iachach, priddoedd iachach a busnes mwy effeithlon,” ychwanega Sian.

Fel rhan o’u hymdrechion i fod yn fwy effeithlon, mae system bori cylchdro hefyd wedi’i rhoi ar waith, ac mae seilwaith newydd trwy draciau ar draws y fferm yn darparu canlyniadau positif.

“Rydym yn ceisio ymestyn ein tymor pori a magu popeth oddi ar laswellt. Roedd y gwartheg yn arfer dod i mewn tua mis Medi ond nawr rydym wedi gallu ymestyn eu tymor awyr agored tan fis Hydref/Tachwedd. Mae hynny wedi lleihau llety a bwydo dros y gaeaf o ddau fis ac rydym yn gobeithio ymestyn hyn ymhellach. Mae’r buchod yn cael eu pori 100% ar gylchdro yn ystod y tymor pori ac rydym wedi dechrau gweithredu hynny ar gyfer y mamogiaid hefyd,” meddai Llion.

 

“Mae’n wych gweld sut mae’r system pori newydd wedi ein helpu i fod yn fwy effeithlon a gwella iechyd y pridd hefyd. Trwy’r hafau sych mae hyn wedi bod o gymorth mawr. Mae cofnodi data wedi ein helpu i weld lle mae angen gwneud yr arbedion effeithlonrwydd ac mae lefel y penderfyniadau a yrrir gan ddata yn rhywbeth y byddwn yn parhau i’w wneud,” ychwanegodd Sian.

Wrth siarad am eu nodau cynaliadwyedd, mae Sian a Llion yn glir nid all fod yn fusnes fel arfer.

“Mae cynaladwyedd yn ein llygaid ni yn mynd law yn llaw ag effeithlonrwydd. Gorau po fwyaf effeithlon y gallwn fod – bydd hyn yn gwella ein hôl troed carbon, ac yn ein helpu i gyflawni ein nodau. Rydym yn gweithio tuag at leihau’r mewnbynnau a brynir i mewn, cael ein da byw mor iach â phosibl, defnyddio’r glaswellt, a diogelu’r pridd”, eglurodd Sian.

Dywedodd Dr Heather McCalman, Swyddog Gweithredol Ymchwil a Datblygu a Chynaliadwyedd Hybu Cig Cymru (HCC), sydd wedi bod yn gweithio gyda Sian a Llion ar brosiectau amrywiol:

“Mae ffermydd fel Moelogan Fawr yn gosod y llwyfan ar gyfer arferion ffermio yn y dyfodol. . Mae’n hanfodol bod ffermydd yn croesawu ymchwil a ddatblygiad ac yn cyfuno arferion ffermio traddodiadol â manteision technoleg a data i fod yn gynaliadwy ac yn addas ar gyfer y dyfodol.

“Tra bod effaith amaethyddiaeth ar newid hinsawdd yn parhau i fod yn bwnc llosg, mae’n bwysig cofio bod amrywiadau enfawr yn effaith amgylcheddol gwahanol systemau ffermio ar draws y byd, gyda Chymru yn arbennig o addas ar gyfer magu gwartheg a defaid, fel yr ydym yn gallu gweld yma.

“Mae gan y ffordd Gymreig o ffermio stori wahanol iawn i’w hadrodd o gymharu â rhai o’r systemau dwys a diwydiannol sydd i’w cael mewn rhannau eraill o’r byd. Gyda safonau uchel o hwsmonaeth anifeiliaid a rheoli tir pori, mae’r teulu Jones yn helpu i warchod ein tirwedd unigryw. Maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at liniaru newid yn yr hinsawdd ac yn rheoli eu glaswelltir trwy gyfuno arferion traddodiadol ag arloesi.”

 

I ddarllen mwy am y Ffordd Gymreig o ffermio, cliciwch yma.

Share This