Polisi Preifatrwydd

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales sy'n berchen ar Cig Oen Cymru.

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yw'r Rheolwr Data ar gyfer unrhyw ddata personol rydych yn ei roi i ni. Dyma ein manylion cyswllt:

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

Tŷ Rheidol,

Parc Merlin,

Aberystwyth

SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050

E-bost: info@hccmpw.org.uk

Diogelu eich gwybodaeth

Mae Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn addo diogelu eich preifatrwydd yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn a'ch hawliau o dan y Ddeddf Diogelu Data. Mae'r polisi hwn yn esbonio pam rydym yn gofyn am wybodaeth bersonol, sut y gallwch roi neu wrthod rhoi eich caniatâd, y wybodaeth rydym yn gofyn amdani, a phwy arall allai gael mynediad iddo.

Yr unig wybodaeth bersonol a fydd gennym yw'r hyn a roddir yn wirfoddol gennych chi. Gallwch newid eich manylion, gan gynnwys dewis i dderbyn neu beidio â derbyn gwasanaethau amrywiol, drwy wirio manylion eich cyfrif personol yn https://eatwelshlambandwelshbeef.com/ ar unrhyw adeg.

Pam ydym ni'n gofyn am wybodaeth bersonol?

Y prif reswm rydym yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol, yn ei phrosesu a'i storio yw er mwyn gallu darparu'r gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt. Gallai'r gwasanaethau hyn gynnwys gwybodaeth a diweddariadau, neu gwblhau holiaduron a chystadlaethau.

Bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales neu ein darparwyr gwasanaeth yn casglu ac yn storio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion a allai gynnwys:

● Darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt yn uniongyrchol

● Cysylltu â chi os bydd gennym newyddion i'w rannu â chi am ein nwyddau a'n gwasanaethau, lle rydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny

● Galluogi cyrff allanoli brosesu a rheoli eich gwybodaeth er mwyn i ni allu darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt

● Dibenion diogelwch, gweinyddol a chyfreithiol

● Diweddaru a gwella'r wefan a'r gwasanaethau a ddarperir

● Gallai'ch gwybodaeth hefyd gael ei rhannu â chyrff allanol ar gyfer dadansoddi marchnata gan HCC ac yn yr achos hwnnw, rhennir gwybodaeth at ddibenion paru yn unig a chedwir y canlyniadau a ddefnyddir yn anhysbys.

Pan fydd y wefan yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod i chi sut rydym yn bwriadu defnyddio'r wybodaeth a byddwn yn gofyn am eich caniatâd yn benodol. Ac eithrio'r hyn a nodwyd uchod, ni fyddwn yn datgelu, yn gwerthu nac yn rhentu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti oni bai eich bod wedi cydsynio i hyn.

Os ydych yn cydsynio ond yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, gallwch gysylltu â ni a byddwn yn terfynu unrhyw weithgarwch o'r fath.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o sut mae Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn rhyngweithio â chi. Os ydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol (e.e. drwy ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi ar Facebook i ymuno â Theulu Cig Oen Cymru), byddwn yn gofyn am eich caniatâd i gael mynediad i'ch enw cyntaf, eich cyfenw a'ch cyfeiriad e-bost a bydd dynodwr Facebook yn dweud wrthym eich bod wedi mewngofnodi gyda Facebook. Gallwch gysylltu neu ddatgysylltu eich cyfrif Teulu Cig Oen Cymru o gyfrif ar wasanaeth arall (e.e. Facebook), drwy newid manylion eich cyfrif.

Efallai yr hoffech ddewis i dderbyn gohebiaeth farchnata pan fyddwch yn cofrestru gyda'r wefan ond gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg. Pan fyddwch wedi ymuno, byddwn yn darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt ar e-bost. Os ydych yn dewis peidio â derbyn gohebiaeth farchnata, rhowch wybod i ni drwy e-bostio info@hccmpw.org.uk.

Eich caniatâd

Drwy gofrestru gyda Theulu Cig Oen Cymru, rydych yn cydsynio i'r wybodaeth rydych yn ei chyflwyno'n wirfoddol gael ei chasglu a'i defnyddio at y dibenion a ddisgrifiwyd uchod.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio'n unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol yn unig.

Mae ein holl ohebiaeth drwy e-bost yn cynnwys opsiwn i ddatdanysgrifio felly gallwch ddewis i beidio â derbyn rhagor o e-byst os dymunwch.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol:

● Yr hawl i ofyn am gopïau o wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg.

● Yr hawl i ofyn i ni ddiweddaru a chywiro unrhyw hen wybodaeth bersonol neu fanylion anghywir sydd gennym amdanoch.

● Yr hawl i ddewis i beidio â derbyn unrhyw ohebiaeth farchnata y gallem ni (neu unrhyw gorff allanol rydym wedi datgelu eich gwybodaeth bersonol iddo gyda'ch caniatâd) ei hanfon atoch.

● Yr hawl i'ch data personol gael ei ddileu.

● Yr hawl i wneud cwyn.

Rhowch wybod i ni os ydych yn gwrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio yn unrhyw un o'r ffyrdd a grybwyllwyd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynghylch preifatrwydd, gan gynnwys sut rydym yn casglu, yn storio ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio info@hccmpw.org.uk.

Pa wybodaeth ydym ni'n ei chasglu?

Pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon (gan gynnwys pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i ni drwy feysydd mewnbynnu data ar y wefan), efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol gennych:

● Eich enw

● Eich côd post

● Eich cyfeiriad e-bost

Er mwyn darparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt, neu at ddibenion dadansoddi marchnata, bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (neu broseswyr data o gorff allanol sy'n gweithredu ar ein rhan) yn casglu'r wybodaeth rydych wedi dewis ei rhoi i ni. Gallwn wneud hyn mewn dwy ffordd:

● Yn uniongyrchol gennych chi gan ddefnyddio'ch manylion cofrestru.

● Yn anuniongyrchol gennych chi gan ddefnyddio gwybodaeth o'ch ymweliadau â'r wefan hon (gweler isod fwy o wybodaeth am gwcis).

Byddwn ond yn cadw’ch gwybodaeth am gyhyd ag y mae ei hangen arnom er mwyn darparu’r gwasanaethau neu’r wybodaeth rydych wedi gofyn amdanynt i weinyddu’ch perthynas â ni.

Sut ydym yn cadw eich data'n ddiogel?

Bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn cymryd camau priodol i gadw gwybodaeth bersonol mewn amgylchedd diogel i osgoi defnydd anawdurdodedig. Mae ein proseswyr dan rwymedigaeth contract i wneud yr un peth.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn dilyn dolenni ar y safle?

Os ydych yn dilyn dolenni i wefannau eraill o wefan Cig Oen Cymru HCC, bydd eich data yn destun polisïau preifatrwydd y gwefannau hynny. Dylech gyfeirio at y polisïau hyn cyn darparu'ch data.

Sut mae HCC yn defnyddio cwcis?

Mae'r wefan yn defnyddio nifer o "gwcis", sef ffeiliau testun bach a roddir ar eich cyfrifiadur gyda'ch caniatâd, i'n helpu i ddeall sut rydych yn defnyddio'r wefan, i storio'ch dewisiadau (lle cânt eu mynegi), ac i ddarparu gwasanaethau a chynigion rydym yn meddwl fyddai'n fwy addas i'ch anghenion neu a fyddai o ddiddordeb i chi. Gallem hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu lle mae partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ein rhan. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, fodd bynnag, os ydych yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r wefan hon yn llawn.

Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi ar y we a ddarperir gan Google, Inc. ("Google"). Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ganddo ar ei weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso eich defnydd o'r wefan gan lunio adroddiadau ar weithgarwch gwefan ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill sy'n ymwneud â gweithgarwch gwefan a defnydd o'r rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu'ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y ffordd hon ac at y dibenion a nodwyd uchod.

Pwy arall allai weld fy ngwybodaeth bersonol?

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth lle bo'n ofynnol gwneud hynny yn ôl deddfwriaeth berthnasol neu orchmynion llys.

Os bydd cwmni arall yn caffael HCC, efallai yr ystyrir gwybodaeth am gwsmeriaid fel ased busnes trosglwyddadwy ac, o ganlyniad, bydd yn cael ei drosglwyddo i'r perchnogion newydd.

Beth os yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn newid?

Gallai Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales ddiweddaru'r polisi hwn ar unrhyw adeg felly gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.