Rhowch dân yn eich bol

Naturiol, hyblyg ac yn llawn blas sydd yn deillio o ganrifoedd o arferion ffermio traddodiadol.
Rydym yn mynnu’r gorau – fel y gallwch chi roi o’ch gorau.

Cig Eidion. O Gymru – ble arall.

Mae blas unigryw Cig Eidion Cymru PGI nid yn unig yn ffrwyth cariad ac angerdd cenedlaethau di-rif o ffermwyr, ond mae’r lefelau uchel o brotein a maethynnau sydd ynddo hefyd yn creu’r bwyd delfrydol i’r sawl sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.

Ag yntau’n cael ei gynhyrchu mewn tirweddau hardd a dilychwin, trwy gymysgedd o arferion ffermio modern a thraddodiadol a esblygodd dros y canrifoedd – mae’n amhosib atgynhyrchu ansawdd a blas Cig Eidion Cymru yn unman arall yn y byd.

Felly, os ydych yn berson chwaraeon sydd angen ail-danio eich corff ar gyfer y gystadleuaeth nesaf, neu os ydych ond am gael bwyd blasus ac hyblyg i’ch helpu i wneud cynnydd yn eich ffitrwydd mewn ffordd iachus a naturiol - does dim angen chwilio ymhellach na Chig Eidion Cymru i helpu ‘rhoi tân yn eich bol’.

#

Cwrdd â’n llysgennad Cig Eidion Cymru

Wedi iddi wneud ei hymddangosiad cyntaf dros dîm hŷn Cymru bron i ddegawd yn ôl yn 2009, mae’r maswr Elinor Snowsill bellach wedi ennill 48 cap rhyngwladol i Gymru, wedi chwarae mewn 3 Cwpan Byd, 8 pencampwriaeth Chwe Gwlad ac wedi cynrychioli ei gwlad mewn rygbi saith bob ochr yng Ngemau’r Gymanwlad 2018.

Mae awydd Elinor i gadw’n iach a heini yn mynd y tu hwnt i’r cae rygbi, ac yn y gorffennol mae wedi trefnu gweithdai ar faeth ynghyd â chynlluniau bwyd ar gyfer athletwyr. O gofio ei gwybodaeth a’i phrofiad helaeth ym myd chwaraeon a maeth, mae’n edrych ymlaen at roi hwb – trwy gicio a choginio – i’n hymgyrch bresennol trwy ddangos sut mae Cig Eidion Cymru nid yn unig yn ticio’r blychau macro-faeth hynny, ond y gellir ei ddefnyddio mewn cymaint o ffyrdd gwahanol, mae’n hawdd i’w goginio ac mae’r blas yn wych.

Sut all Cig Eidion Cymru helpu eich cadw’n heini ac iach

#

Mae ein cyrff angen y cyfuniad iawn o brotein, carbohydradau a braster i weithio’n dda. Dangosodd astudiaethau fod protein, yn arbennig, yn hanfodol ar gyfer tyfiant a thrwsio’r corff ac mae’n floc adeiladu allweddol ar gyfer esgyrn, cyhyrau, cartilag a’r croen.

Mae Cig Eidion Cymru yn cynnwys cymaint o brotein dietegol ac o’i fwyta’n rhan o ddiet iach a chytbwys, gall ddarparu cymaint o’n hanghenion maethynnol. Mae hefyd yn cynnwys nifer o fitaminau B a mwynau hanfodol fel haearn, zinc a seleniwm.

Beth am roi cynnig ar un o’r ryseitiau iachus a grëwyd gan Elinor i ddiwallu ei hanghenion dietegol fel chwaraewraig elit a’i hawch am fwyd blasus o ansawdd. Ac os nad yw’r pedwar yna’n ddigon, mae digon o ddewisiadau eraill ar gael yn ein hadran ryseitiau.