Wellington Cig Eidion Cymru gyda saws port a madarch

Rhannwch y dudalen hon

Friday 6th December 2019

Bydd Angen

750g o ffiled Cig Eidion Cymru

1 llwy fwrdd o olew

Pupur a halen

1-2 llwy fwrdd o fwstard Seisinig

40g madarch porcini wedi sychu

250ml dŵr berw

500g madarch castan

25g menyn hallt

2 ewin garlleg, wedi eu malu

Llond llaw o ddail teim ffres

6 sleisen o prosciutto

500g crwst pwff parod

1 ŵy, wedi ei guro


Ar gyfer y saws:

300ml stoc cig eidion

200ml port neu Madeira

1 llwy de o fenyn

Dull

  1. Rhwbiwch y ffiled Cig Eidion Cymru gyda’r olew a rhoi digon o bupur a halen arni. Twymwch badell ffrio fawr ar wres uchel, ychwanegu’r Cig Eidion Cymru a’i serio ar bob ochr am ryw 5 munud nes ei fod yn frown drosto. Tynnwch y cig o’r gwres a'i roi ar rac weiren i oeri. Unwaith iddo oeri (tua chwarter awr) brwsiwch y mwstard drosto.
  2. Yn y cyfamser sociwch y madarch porcini yn y dŵr berw nes eu bod yn feddal (tua 20 munud). Tynnwch nhw o’r hylif (gan gadw hwnnw), eu gwasgu’n sych a’u torri’n fân.
  3. Torrwch y madarn castan yn fân neu defnyddiwch brosesydd bwyd. Twymwch y menyn mewn padell ffrio fawr ac ychwanegu’r garlleg mân, y madarch castan a porcini, pupur a halen a’r dail teim. Gadewch y cyfan i goginio nes bod y dŵr wedi anweddu (tua 20 munud). Gadewch i oeri’n llwyr a chadwch chwarter o’r madarch ar gyfer y saws.
  4. Gosodwch 3 dalen fawr o gling ffilm ar gownter, yn gorgyffwrdd. Rhowch y prosciutto ar ei ben, gan orgyffwrdd yr ymylon i wneud un ddalen sy’n ddigon mawr i lapio’r ffiled Cig Eidion Cymru. Taenwch ¾ o’r gymysgedd madarch dros y prosciutto ac yna gosodwch y cig ar ei ben a thaenu gweddill y gymysgedd mardarch dros y top. Rholiwch y prosciutto o gwmpas y Cig Eidion Cymru gan ddefnyddio’r cling ffilm cyn ei lapio’n dynn a’i oeri am chwarter awr.
  5. Ar arwyneb sydd â blawd arno, rholiwch y toes i mewn i sgwâr neu betryal sy’n ddigon mawr i lapio’r ffiled - tua 35cm sgwâr. Tacluswch gyda chyllell a rholio ymylon yr ochrau sy’n uno ychydig yn deneuach. Brwsiwch yr ymylon gyda’r wy wedi ei guro a thynnwch y cling ffilm oddi ar y Cig Eidion Cymru a rhoi’r cig yng nghanol y toes. Lapiwch y toes ar hyd y Cig Eidion Cymru, gan orgyffwrdd ychydig yn y sêm. Plygwch y ddau ben fel parsel a’i roi ar blat wedi ei iro gydag ochr y sêm yn wynebu i lawr. Crafwch y toes bob 1cm a’i addurno gyda’r toes dros ben. Brwsiwch y Wellington gyda’r wy, pwyswch yr addurniadau arno a’i frwsio eto gyda’r wy. Oerwch am 20 munud (neu hyd at 12 awr os hoffech).
  6. I wneud y saws, tywalltwch y port i mewn i sosban gyda’r gymysgedd madarch rydych chi wedi ei chadw, a’i ferwi. Mudferwch nes i’r port dewychu yna ychwanegwch y stoc a’r hylif madarch porcini a’i fudferwi am 10 munud arall nes ei fod fel surop. Ychwanegwch bupur a halen ac yna cymysgwch y menyn i mewn. Rhowch i un ochr.
  7. Twymwch y ffwrn i 200ºC/Marc Nwy 6 a thwymo hambwrdd pobi am 5 munud. Rhowch bapur pobi ar yr hambwrdd pobi a rhoi’r Wellington ar ei ben. Coginiwch am 35 munud am gig gwaedlyd neu 40-45 munud am gig wedi ei goginio’n ganolig. Gorchuddiwch â ffoil os yw’r toes yn dechrau llosgi. Tynnwch o’r ffwrn a’i adael i orffwys am 10 munud cyn ei sleisio a’i weini gyda’r saws.

Gwybodaeth Rysáit

Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.