Gwddf Cig Oen Cymru gyda kimchi ffeniglMethod

 1. I ddechrau, marinadwch y gwddf cig oen. Defnyddiwch beiriant cymysgu i falu cynhwysion y marinâd nes eu bod yn ffurfio past llyfn a rhwbiwch y cyfan dros y gwddf cig oen. Gorchuddiwch y cig oen a'i adael i farinadu rhwng 12 a 24 awr.
 2. Tynnwch y cig oen allan o'r oergell am awr cyn ei goginio. Cynheswch y ffwrn i 150°C/marc nwy 2.
 3. Coginiwch y cig oen mewn sosban drom ar wres canolig. Ychwanegwch y ffenigl, y winwnsyn a'r genhinen wedi'u torri i'r sosban a'u coginio am rwng 10 a 15 munud nes bod y cig oen yn feddal.
 4. Ychwanegwch y cig oen wedi'i farinadu, yr hadau mwstard, y tsili Urfa a'r stoc cyw iâr. Berwch y cyfan a'i orchuddio â chaead. Brwysiwch y cig yn y ffwrn am rwng 1.5 a 2 awr (neu nes ei fod yn feddal ac yn dechrau dod o'r asgwrn.)
 5. Tynnwch y cig oen o'r sosban a gadewch iddo oeri. Defnyddiwch ridyll i hidlo'r hylif brwysio a'i fesur i 350ml. Torrwch y cig yn ddarnau mân a'i gymysgu gyda'r hylif brwysio.
 6. Gwasgwch y cig i mewn i ddysgl bridd sy'n 16x9cm o faint, ei orchuddio â phapur gwrthsaim a rhoi bwrdd gwastad arno, sy'n ddigon mawr i orchuddio wyneb y cig. Rhowch bwysau ar ben y cyfan a'i adael i wasgu yn yr oergell am 24 awr.
 7. Arhoswch tan y diwrnod y byddwch yn ei weini cyn gwneud y kimchi. Cymysgwch y siwgwr, yr halen, y ffenigl, y moron a'r fresychen Tsieiniaidd a'u gadael mewn colandr am ddwy awr.
 8. Cymysgwch weddill y cynhwysion gyda'i gilydd (heblaw am y shibwns), sychwch gymysgedd y fresychen a chymysgwch y ddau gyda'i gilydd. Gorffennwch gyda'r shibwns wedi'u sleisio.
 9. Gwnewch y piwrî moron drwy doddi'r menyn mewn sosban ar wres canolig. Ar ôl iddo ddechrau mynd yn ewynnog, ychwanegwch y sialóts, y sinsir a'r teim a'u coginio nes eu bod yn feddal.
 10. Ychwanegwch y moron, eu gorchuddio â chaead a'u coginio am ddeng munud pellach, gan eu troi'n achlysurol.
 11. Ychwanegwch yr hufen ac ychydig o ddŵr a pharhewch i'w coginio ar wres isel, gan eu troi'n achlysurol nes bod y moron yn feddal. Tynnwch y cyfan oddi ar y gwres, eu rhoi mewn peiriant cymysgu a chymysgwch y moron nes eu bod yn biwrî llyfn. Ychwanegwch halen a phupur a'u gadael i un ochr. (Ailgynheswch cyn gweini)
 12. Tynnwch y gwddf cig oen wedi'i wasgu allan o'r ddysgl a'i sleisio yn ddarnau rhwng 180 a 200g. Rhowch y blawd gyda halen a phupur, y wyau wedi'u curo a'r briwsion bara mewn 3 dysgl wahanol er mwyn taenu briwsion ar y cig oen.
 13. Taenwch ddarn o gig oen gyda blawd; sychwch unrhyw flawd ychwanegol oddi ar y cig a thaenwch gyda'r wy wedi'i guro. Gadewch i unrhyw gymysgedd wy sy'n ormodol ddiferu o'r cig ac yna gwasgwch y cig yn y briwsion bara i ffurfio haen orchudd gyfartal ar bob ochr.
 14. Rhowch badell ffrio fawr ar wres canolig - uchel. Arllwyswch ychydig o olew llysiau iddi fel ei fod yn cyrraedd 1/2cm i fyny ochr y badell. Ychwanegwch dalp o fenyn ac wrth iddo ddechrau mynd yn ewynnog, ychwanegwch y darnau o gig oen wedi'u gwasgu â briwsion.
 15. Coginiwch nes eu bod yn frown euraidd ar bob ochr. Tynnwch nhw allan o'r badell, draeniwch yr olew gormodol ar bapur cegin ac ailgynheswch y piwrî moron yn araf.
 16. I weini, ychwanegwch chwyrlïad o biwrî moron i bob plât, rhowch ddogn o wddf cig oen wedi'i wasgu â briwsion arno a gorffennwch gydag ychydig o kimchi ffenigl, a berwr ffenigl. Gweinwch tra'u bod yn boeth.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2kg o wddf Cig Oen Cymru, ar yr asgwrn
 • 40g o halen môr haenog
 • 60g o siwgwr brown meddwl
 • 20g o fwstard Seisnig
 • 30g o hadau ffenigl
 • 30g o arlleg
 • 12g o rhosmari
 • 12g o deim
 • Croen a sudd 1 lemon
 • 1 winwnsyn gwyn, wedi'i dorri'n fras
 • 2 fylb ffenigl, wedi'u torri'n fras
 • 1 genhinen, wedi'i thorri'n fras
 • 1 llwy de o hadau mwstard du
 • 1 llwy de o ddarnau o tsili sych Urfa
 • Olew olewydd
 • 2l o stoc cyw iâr
 • 40g o shibwns, wedi'u sleisio
 • 350g o foron, wedi'u torri'n gylchoedd tenau
 • 520g o ffenigl, wedi'i sleisio'n denau
 • 1/2 bresychen Tsieiniaidd, wedi'i thorri'n fân
 • 15g o fflochiau tsili sych Koreaidd
 • 15g o arlleg, wedi'i sleisio
 • 50g o sinsir, wedi'i dorri yn stribedi julienne
 • 1 1/2 llwy de o halen môr haenog
 • 80g o siwgwr
 • 3 llwy de o saws pysgod
 • 3 llwy de o saws soi ysgafn
 • 1 1/2 llwy de o bast berdys

Ar gyfer y piwrî moron:

 • 85g o fenyn
 • 50g o sialóts, wedi'u deisio
 • 1/2 llwy de o deim, wedi'i dorri
 • 30g o sinsir, wedi'i blicio a'i dorri yn stribedi julienne
 • 250g o foron, wedi'u sleisio'n gylchoedd tenau
 • 40ml o hufen dwbl
 • 50g o flawd plaen
 • 2 wy, wedi'u curo
 • 80g o friwsion bara
 • Olew llysiau
 • Menyn
 • Halen
 • Berwr ffenigl

Gwybodaeth am faeth

 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd