Ffiled wedi'i rhostio, ysgwydd mewn crwstyn perlysiau a bol confit crensiog Cig Oen Cymru. Compot bresych deiliog, winwns Roscoff â sglein a saws cig oenMethod

 1. Paratowch y bol drwy gymysgu'r halen a'r gwymon mewn powlen. Gorchuddiwch y bol â'r cymysgedd ac ar ôl ei adael i orffwys am 2 awr, golchwch y bol o dan dap dŵr oer am 10 munud
 2. Cynheswch y ffwrn i 120°C/marc nwy 1/2.
 3. Sychwch y bol gyda thywel a'i roi mewn hambwrdd rhostio.
 4. Gorchuddiwch y bol â braster cig oen a'i goginio yn y ffwrn am 4 awr, neu nes bod y cig yn feddal.
 5. Rhwbiwch yr ysgwydd gydag ychydig o fraster cig oen a halen a phupur i ychwanegu blas. Rhowch y cig mewn hambwrdd ac ychwanegwch 250ml o ddŵr oer, yna gorchuddiwch y cig â ffoil tun a'i roi yn y ffwrn wrth ymyl y bol am 3 awr.
 6. Ar ôl tynnu'r bol o'r ffwrn, cynyddwch dymheredd y ffwrn i 200°C/marc nwy 6. Tynnwch y ffoil tun, a gadewch yr ysgwydd yn y ffwrn am 10 munud.
 7. Yna tynnwch yr ysgwydd o'r ffwrn a'i gadael i orffwys am 10 munud arall. Tynnwch yr asgwrn drwy ei godi'n ofalus o'r cig. Gan ddefnyddio cling film, lapiwch a seliwch y cig yn dynn iawn, yna oerwch y cig drwy ei roi mewn dŵr rhewllyd. Tynnwch y cig o'r dŵr ac o'r cling film a'i sleisio yn ddarnau 1.5cm o drwch. Rhowch yn yr oergell.
 8. Ar ôl coginio'r bol, gwasgwch ef rhwng dau hambwrdd, wedi'i bwyso lawr gyda sosban. Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn oer, yna tociwch yr ochrau'n ofalus a thorrwch y cig yn stripiau 1cm o drwch. Yna rhowch yn ôl yn yr oergell.
 9. I wneud y crwstyn menyn a gwymon, malwch yr holl gynhwysion gan ddefnyddio prosesydd bwyd nes eu bod wedi cyfuno ac wedi emylsio. Taenwch y cymysgedd rhwng dwy ddalen o bapur gwrthsaim i greu haenen wastad ½ cm o drwch ac oerwch yn y rhewgell. Ar ôl i'r cymysgedd galedi, sleisiwch ddarnau i ffitio ar ben y darnau ysgwydd cig oen. Rhowch yn yr oergell.
 10. I baratoi'r compot bresych deiliog, plyciwch y dail a'u golchi'n dda. Blansiwch y dail mewn dŵr berwedig halennog am funud, cyn eu hidlo a'u rhoi i oeri o dan y tap dŵr oer. Yna sychwch y dail gyda thywel cegin.
 11. Toddwch y menyn a'r olew olewydd mewn padell fawr, ychwanegwch y winwnsyn a'i goginio nes ei bod yn feddal ond heb newid ei liw. Er mwyn gwneud bouquet garni, clymwch y ddeilen lawryf, y teim, y garlleg a'r croen lemon i liain mwslin.
 12. Ar wres uchel, ychwanegwch y winwns a'r dail bresych deiliog, pinsiad da o halen a'r bouquet garni. Coginiwch nes bod y bresych deiliog yn feddal, yna ychwanegwch y finegr. Coginiwch y dail nes bod y finegr wedi anweddu. Arllwyswch y stoc, gorchuddiwch y badell gyda chaead tynn a pharhewch i goginio gan droi'r cymysgedd yn achlysurol nes bod yr hylif bron i gyd wedi mynd
 13. Dylai'r bresych deiliog fod yn feddal iawn bellach.
 14. Tynnwch y bouquet garni o'r badell, hidlwch y bresych deiliog mewn colandr ac yna malwch y dail bresych deiliog mewn prosesydd bwyd er mwyn creu piwrî.
 15. Tostiwch y sbeisys yn ysgafn o dan y gril cyn eu malu gyda'r halen i greu powdr, gan ddefnyddio malwr coffi. Defnyddiwch y sbeisys powdr hyn i ychwanegu blas at y bresych deiliog .
 16. Mewn ffwrn wedi'i chynhesu o flaen llaw (180°C/marc nwy 4), paratowch y saws cig oen drwy rostio'r esgyrn gyda'r llysiau, y tomatos a'r piwrî tomato nes bod yr esgyrn yn lliw brown euraidd dwfn.
 17. Rhowch yr esgyrn gyda'r perlysiau, y sbeisys, y gwin a'r stoc mewn sosban bwysedd am 15 munud ar bwysedd uchel. Hidlwch yr hylif a mudferwch mewn padell nes iddo haneru a throi'n saws tebyg i grefi, yna rhowch o'r neilltu.
 18. Paratowch y winwns Roscoff drwy eu torri'n hanner, gan adael y croen ar y winwns. Cynheswch y menyn a'r olew mewn padell fflat. Yna ychwanegwch y winwns wedi'u haneru, gan eu coginio ar eu hochrau fflat dros wres cymedrol nes eu bod yn euraidd. Ychwanegwch y perlysiau at y badell a throwch y gwres i fyny ychydig. Defnyddiwch ddalen o bapur gwrthsaim i orchuddio'r winwns ac ychwanegwch y stoc yn araf. Rhowch y badell yn y ffwrn sydd wedi'i chynhesu o flaen llaw (180°C/marc nwy 4) am 10 munud. Tynnwch y badell allan o'r ffwrn a thynnwch y winwns. Pliciwch y crwyn a thorrwch bob hanner yn hanner.
 19. I wneud y piwrî winwns, cynheswch yr olew olewydd a'r dŵr yn ysgafn mewn sosban cyn ychwanegu'r winwns wedi'u sleisio'n denau, y teim a'r ddeilen lawryf. Ychwanegwch halen a gorchuddiwch gyda chaead. Coginiwch y winwns ar dymheredd isel nes eu bod yn feddal ond heb newid eu lliw. Tynnwch y perlysiau a rhowch y winwns wedi'u coginio mewn prosesydd bwyd a'u malu nes creu piwrî llyfn
 20. Rhostiwch y ffiledi cig oen, ar ôl ychwanegu halen a phupur atynt, mewn padell boeth gyda thalp mawr o fenyn, teim a diferyn o olew. Taenwch y braster poeth dros y ffiledi cig oen a'u coginio am ychydig funudau, neu nes eu bod dal yn eithaf gwaedlyd. Tynnwch y ffiledi o'r badell. Gadewch i'r ffiledi orffwys. Yn y cyfamser, gorchuddiwch bob darn o ysgwydd â darn o'r crwstyn menyn a gwymon. Yna rhowch y darnau ysgwydd ar ddalen pobi gyda'r stripiau bol a'u rhoi o dan gril poeth-canolig nes eu bod yn sgleinio ac yn euraidd. I weini, cynheswch y compot bresych deiliog, y bresych deiliog, y piwrî winwns a'r winwns yn ysgafn, cyn eu rhoi ar bob plât gyda'r bol, yr ysgwydd a'r ffiled boeth. Cynheswch y saws, ychwanegwch ddiferyn bach o fraster cig oen a finegr seidr a diferwch o amgylch y plât. Gweinwch yn syth.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Ar gyfer y ffiled cig oen:

 • 4 ffiled Cig Oen Cymru, y ffiled is os yn bosibl
 • 1 talp o fenyn
 • olew olewydd
 • 2 sbrigyn o deim
 • halen
 • pupur

Ar gyfer yr ysgwydd cig oen:

 • 1/2 ysgwydd Cig Oen Cymru, tua 1kg o bwysau
 • braster cig oen, wedi toddi
 • halen
 • pupur

Ar gyfer y bol cig oen:

 • 1 bol Cig Oen Cymru
 • 200g o fraster cig oen, wedi toddi
 • 200g o halen y môr
 • 20g o wymon, wedi sychu yn menyn a gwymon

Ar gyfer y crwstyn menyn a gwymon:

 • 100g o wymon 'gutweed' ffres, neu os na allwch ddod o hyd iddo, 30g o ddalenni nori wedi sychu
 • 250g o fenyn heb ei halltu
 • 70g o friwsion bara, wedi sychu
 • 10g o halen y môr
 • sudd hanner lemon

Ar gyfer y compot bresych deiliog:

 • 200g o fresych deiliog
 • 25g o fenyn heb ei halltu
 • 50ml o olew olewydd ysgafn
 • 1 winwnsyn bach, wedi'i dorri'n fân
 • 1 ddeilen lawryf
 • 2 sbrigyn o deim
 • 1 ewin garlleg, wedi'i falu
 • 1/4 lemon, croen yn unig
 • 75ml o finegr sieri
 • 150ml o stoc llysiau, gwyn
 • 5g o hadau coriander
 • 5g o hadau ffenigl
 • 1 ffon sinamon
 • 5g o hadau carwe
 • 5g o halen môr haenog

Ar gyfer y saws cig oen:

 • 500g o esgyrn oen
 • 1 foronen
 • 1/2 cenhinen
 • 2 ffon seleri
 • 1 tomato, aeddfed a ffres
 • 1 llwy ffwrdd o biwrî tomato
 • 2 sbrigyn o rosmari
 • 1 pinsiad o saffrwm
 • 1l o stoc cig oen
 • 150ml o win gwyn

Ar gyfer y winwns Roscoff:

 • 1 diferyn o fraster cig oen
 • 1 diferyn o finegr seidr
 • 2 winwnsyn Roscoff
 • 50g o fenyn heb ei halltu
 • 1 diferyn o olew olewydd
 • 1 ddeilen lawryf
 • 1 sbrigyn o deim
 • 1 sbrigyn o rosmari
 • 250ml o stoc winwns

Ar gyfer y piwrî winwns:

 • 3 winwnsyn gwyn, rhai melys Eidalaidd
 • 1 sbrigyn o deim ffres
 • 1 ddeilen lawryf
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • halen

Gwybodaeth am faeth

 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd