Rhannwch y dudalen hon

Thursday 30th August 2018

Wythnos Caru Cig Oen 2018: Cwrdd â Bleddyn Davies

#

Wrth i’r bedwaredd Wythnos Caru Cig Oen flynyddol agosáu, mae’r ffermwr o Landysul Bleddyn Davies yn rhan o grŵp o ffermwyr ifanc a blaengar o bob rhan o wledydd Prydain a ddewiswyd i fod yn eiriolwyr dros fanteision iechyd niferus a blas diguro Cig Oen Cymru PGI.

Wedi cwblhau gradd mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2015, doedd dim amheuaeth na fyddai Bleddyn yn dilyn y traddodiad teuluol o amaethu. Gan weithio gyda’i rieni, mae’n rheoli 200 o famogiaid Penfrith Beulah, 250 o famogiaid Cymreig o fath Tregaron wedi’u gwella a 350 o famogiaid croesfrid ac mae’n gyson yn chwilio am ffyrdd newydd o gynyddu ei ddiadell trwy well rheolaeth porfa a datblygu sgiliau newydd.

Ynghynt eleni derbyniodd yr anrhydedd mawr o ddod yn Llysgennad Cenhedlaeth Nesaf y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol. Rhoddir y gydnabyddiaeth hon i ffermwyr ifanc blaengar, brwd a phroffesiynol sy’n ymroi i wella’r diwydiant ac sy’n ymroddedig i rannu eu profiadau o fod yn amaethwr gyda phobl y tu allan i’r diwydiant.

Ag yntau’n aelod gweithgar o’i Glwb Ffermwyr Ifanc, ac wedi iddo gyflawni’r holl brif swyddi yn ei glwb lleol yng Nghaerwedros, cafodd Bleddyn ei ysbrydoli i roi cynnig ar ffyrdd gwahanol o redeg y fferm deuluol yn ystod Ymweliad Cyfnewid Mudiad y Ffermwyr Ifanc i Illinois yn yr Unol Daleithiau, lle y gwelodd drosto’i hun sut yn union yr oedd busnes fferm cwbl integredig yn gweithio.

Yn dilyn yr ymweliad penderfynodd Bleddyn ei fod eisiau defnyddio model busnes tebyg i’r un a brofodd yn yr Unol Daleithiau, trwy feithrin perthynas uniongyrchol gyda’i ddefnyddwyr a galluogi pobl i gael gwell dealltwriaeth o ffermio – ac yn y pendraw – i gael hyder llwyr yn nharddiad eu bwyd.

Wrth siarad am Wythnos Caru Cig Oen a’i awydd i helpu adeiladu diwydiant amaethyddol cynaliadwy yng Nghymru i’r dyfodol, dywedodd Bleddyn:

“Roeddwn yn falch iawn o gael cais i fod yn rhan o ddathliadau Wythnos Caru Cig Oen ac i helpu codi ymwybyddiaeth pobl o fanteision maethol niferus ac amlbwrpasedd Cig Oen Cymru. Mae angen i bobl fod yn ymwybodol ei fod yn ei dymor ar hyn o bryd ac nad oes amser gwell i ddarganfod beth sy’n gwneud iddo flasu mor arbennig.

“Er y gall rhai pobl fod yn ymwybodol o’r canrifoedd o draddodiad a chronni gwybodaeth a gymerodd i greu’r cig y gwyddom amdano ac a garwn, mae’n rhaid i ffermwyr ifanc fel fi ddal ati i arloesi a datblygu diwydiant fydd yn parhau am ganrifoedd i ddod.

“Mae gennym rai o’r amodau magu ŵyn gorau yn y byd a’n cyfrifoldeb ni yw ymwneud gymaint ag y gallwn gyda’r cyhoedd a dangos iddyn nhw o ble mae eu cig yn dod, a sut mae’n cael ei gynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy. Ynghyd â’i flas anhygoel, mae gan Gig Oen Cymru stori wych i’w hadrodd, ei fod yn guriad calon ein cymunedau gwledig a’i fod yn helpu cynnal ein hamgylchedd hardd.”

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.