Rhannwch y dudalen hon

Monday 2nd July 2018

Seren MasterChef yn mynd i rannu ei ffordd unigryw o weini cig oen

#

Ag yntau’n ddeintydd yn ôl ei alwedigaeth, bydd Imran Nathoo yn gweithio gyda Hybu Cig Cymru dros yr haf ac yn dod â dŵr i’n dannedd gyda blasau hyfryd PGI Cig Oen Cymru.

Yn dilyn cystadleuaeth agos, aeth Imran heibio’r wyth olaf yn MasterChef 2017. Mae ei fwyd yn cael ei ysbrydoli gan dipyn o bopeth ond mae’n cael ei ddylanwadu’n drwm gan y bwyd Gujarati y cafodd ei fagu arno. Y canlyniad yw ei ddehongliad unigryw ef o fwyd Asiaidd Prydeinig cyfoes, sydd yn ein barn ni’n gweithio’n arbennig o dda gyda darnau suddlon o Gig Oen Cymru.

Felly, drosodd at Imran i weld beth sydd ganddo ar y gweill dros y misoedd nesaf.

“Roeddwn wrth fy modd fod Hybu Cig Cymru wedi gofyn imi fod yn rhan o rai o’u digwyddiadau dros yr haf, gan fy mod yn credu o ddifrif fod Cig Oen Cymru yn gynnyrch o safon ac y gellir ei ddefnyddio mewn cymaint o fathau gwahanol o fwyd.”

“Y cyntaf yw Sioe Amaethyddol Cymru yn hwyrach ym mis Gorffennaf, lle y bydda i’n gwneud sawl peth, gan gynnwys bod yn un o’r beirniaid yn y gystadleuaeth marinâd cebab Cig Oen Cymru. Fel rhywun y daeth ei goginio i amlygrwydd am y tro cyntaf trwy MasterChef, gallaf ddeall faint o dalent sy’n bodoli yng ngheginau cartrefi pobl ar hyd a lled y wlad. Mae’r gystadleuaeth yma’n ffordd wych o gael pobl i roi cynnig arni, ac yn enwedig felly trwy ddefnyddio Cig Oen Cymru.

“Yn dilyn y Sioe Amaethyddol fe fydda i hefyd yn cymryd rhan yn nathliadau ‘Diwrnod Cig Oen’ ar 1 Awst, sydd ‘dwi’n sylwi wedi bod yn gwneud tipyn o sŵn ar y calendr bwydgarwyr. Rydw i’n ei theimlo’n dipyn o anrhydedd ‘mod i wedi cael cais i fod yn rhan o ddigwyddiad eleni i helpu dathlu’r cyfnod pan mae Cig Oen Cymru ar ei fwyaf ffres a’i fod yn haeddu cael ei fwynhau’n rheolaidd yn hytrach nac fel danteithyn bob hyn a hyn.

“Fel rhan o ddathliadau ‘Diwrnod Cig Oen’ fe fydda i’n ymddangos ym Marchnad Borough yn Llundain i gyflwyno arddangosiad neu ddau i ddangos pa mor hyblyg y mae. Rydw i wedi gwneud ymdrech fawr i greu arddangosiadau sy’n ddiddorol trwy eu gwneud mor berthnasol ac ymarferol â phosib. Trwy weithio felly rydw i’n gobeithio y bydd fy nghynulleidfa yn cael budd gwirioneddol ohonyn nhw, sydd yn ei dro’n eu galluogi i arbrofi eu hunain adref.

“Felly, fel rhan o’m hymdrechion i ddangos pa mor hyblyg ydy cig oen bydd un o’r arddangosiadau yn rhoi cynnig ar rywbeth mwy hamddenol, tebyg i fwyd stryd, ac yn y llall fe fydda i’n creu mwy o saig arbennig sy’n sicr o ddangos sut all Cig Oen Cymru wneud argraff a hanner!

“Rydw i’n credu’n angerddol ei bod yn bwysig cefnogi eich cigydd lleol a dysgu mwy am darddiad eich bwyd, ac fe fyddwn i’n annog pawb i ddod o hyd i’w siop gigydd leol a bod yn chwilfrydig trwy ofyn o ble mae eu cig yn dod? Pa doriadau sy’n dda ar gyfer ffyrdd gwahanol o goginio? Mae’n sicr yn rhywbeth rydw i wedi’i wneud sawl gwaith.

“Dyna pam rydw i’n defnyddio Cig Oen Cymru yn fy nghoginio, ac nid yn unig oherwydd fy mod yn gwybod y bydd ei ansawdd yn dda ac wedi’i gynhyrchu i safonau uchel. Rydw i hefyd yn gwybod o ble yn union y daeth a gallaf fod yn dawel fy meddwl y bydd yn ffres.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at goginio ambell storm dros y misoedd nesaf ac yn gobeithio y gallwch alw draw. Os oes yna un peth y byddwn i am ichi ei gymryd o’m gwaith, y neges honno ydy fod Cig Oen Cymru yn amlbwrpas ac yn aros ichi arbrofi ag ef. Credwch fi, rydw i’n benderfynol o ddangos ichi unwaith ac am byth fod yna fwy i gig oen na rhost Sul y Pasg.”

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.