Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Ymchwil yn dangos bod naw miliwn o Brydeinwyr yn gwneud ymdrech i fwyta cig oen ar adeg anghywir y flwyddyn

Summer BBQ Lamb with blueberry, red wine and Rosemary.jpg

Er gwaethaf y ffaith bod y mwyafrif o Brydeinwyr yn dweud eu bod yn gwneud ymdrech i brynu bwyd ffres a thymhorol (75%) sy’n dod o Brydain (56%), 7% yn unig sy’n bwyta cig oen pan fydd yn ei dymor yn y DU.

Dengys astudiaeth a gomisiynwyd gan PGI Cig Oen Cymru cyn y Diwrnod Cig Oen Cymru cyntaf (1af Awst) – diwrnod i ddathlu cig oen y tymor newydd yng Nghymru – mai yn y gwanwyn fydd Prydeinwyr yn bwyta mwy o gig oen gan eu bod yn meddwl, ar gam, mai dyna yw tymor cig oen. Ond mewn gwirionedd, mis Awst i fis Tachwedd yw’r tymor gorau.

Mae’n amlwg bod tymoroldeb yn bwysig i siopwyr craff, hyd yn oed os nad ydynt yn llwyddo bob amser – mae’r parodrwydd yno i Brydeinwyr brynu cynnyrch o’r DU ar adegau cywir y flwyddyn, ond nid yw’r wybodaeth gywir ganddynt bob amser.

Er bod llawer o ŵyn yn cael eu geni yn y gwanwyn, mae’n llawer mwy tymhorol o fis Awst i fisoedd yr hydref pan fydd y defaid ifanc yn barod i’r plât. Mae’r rheiny sy’n bwyta cig oen yn ystod misoedd y gwanwyn yn debygol o fod yn bwyta cig sydd wedi cael ei fewnforio o rannau eraill o’r byd ac sydd wedi cael ei rewi am ddeufis. Er eu bod yn gwneud ymdrech i brynu’r hyn maent yn ei feddwl sy’n gynnyrch ffres a thymhorol, yn aml, nid fel yna y mae hi.

Mae 81% o ymatebwyr yr arolwg yn gwneud ymdrech i edrych o ba wlad y mae’r cig maent yn ei brynu’n dod a dywedodd dros hanner petai ganddynt gogydd preifat y byddant yn gofyn iddo wneud ymdrech i gael cynhwysion o Brydain a’u bod yn gwneud ymdrech go iawn i brynu cynnyrch Prydeinig.

Serch hynny, ffigur bach iawn (2%) oedd yn dweud bod y prydau maent yn eu coginio gartref yn cynnwys 100% o gynnyrch Prydeinig; dywed 17% bod y prydau yn cynnwys oddeutu 50% o gynnyrch Prydeinig a chyfaddefodd 6% nad oes ganddynt unrhyw gynnyrch Prydeinig ynddynt o gwbl. Efallai mai’r rheswm am hyn yw fod 50% wedi cyfaddef eu bod yn ei chael hi’n anodd prynu cynnyrch Prydeinig yn unig, gyda’r un nifer yn credu bod archfarchnadoedd mawr yn gwneud bywyd yn anoddach i ffermwyr Prydain.

Yn ddiddorol, yn sgîl canlyniad y refferendwm ar yr UE, dywed bron 40% o Brydeinwyr eu bod yn credu y bydd gadael yr UE yn arwain atynt yn bwyta mwy o gynnyrch Prydeinig.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.