Groundskeeper of the year awards background

Gwybodaeth

Yn galw ar dirmyn clybiau rygbi ieuenctid Cymru! Oes gennych chi'r sgiliau clodwiw rydym yn chwilio amdanyn nhw? Ydych chi allan yn y gwynt, y glaw, y rhew neu'r eira yn cynnal a chadw cae eich tîm gan sicrhau'r amodau gorau ar gyfer rygbi?

Fel rhan o'n cefnogaeth barhaus dros rygbi cymunedol, mae Cig Eidion Cymru PGI yn lansio Gwobrau Tirmon y Flwyddyn. Nod y gwobrau yw tynnu sylw at arwyr di-glod camp boblogaidd ein gwlad a bydd un unigolyn lwcus yn cael y gydnabyddiaeth mae'n ei haeddu gyda thlws Tirmon y Flwyddyn a'r cyfle i ennill gwerth £500 o ddillad awyr agored.

Mae Cig Eidion Cymru PGI wedi bod yn cefnogi rygbi am lawer o flynyddoedd, gyda buddion glaswellt a thirwedd hyfryd ein gwlad yn eu cysylltu. Fel y mae glaswellt Cymru'n allweddol i safon uchel ein gwartheg, mae hefyd yn chwarae rôl yr un mor bwysig ar gyfer sêr rygbi nesaf ein gwlad ac rydym am ddathlu'r unigolion sy'n gyfrifol am gynnal a chadw ei gynefin.

Yma yng Nghig Eidion Cymru PGI, rydym yn gwybod pwysigrwydd glaswellt o safon. Ar y cae, mae gwaith rheoli tymhorol yn hanfodol i gael arwyneb o safon drwy'r flwyddyn ac mae angen ymroddiad cadarn i wneud hyn. Os mai chi yw'r unigolyn cadarn hwn, neu rydych am enwebu tirmon eich tîm sy'n rhoi o'i amser i ofalu am y cae ar gyfer eich clwb, dangoswch eich diolchgarwch a'i enwebu heddiw!

Beirniaid

Dan Lydiate

Dan Lydiate

Chwaraewr Rygbi Rhyngwladol Cymru

Fel un o chwaraewyr rhyngwladol presennol Cymru sydd wedi cael yr anrhydedd o arwain ei wlad ar dir cysegredig Stadiwm Principality, mae Dan Lydiate yn gwybod yr hyn sy'n gwneud cae rygbi gwych. Mae wedi chwarae ym mhedwar ban byd gan gynrychioli Cymru dros 60 o weithiau. Mae'n hyrwyddwr rygbi ieuenctid ac yn dod o gefndir amaethyddol, gyda'i rieni'n ffermwyr Cig Eidion Cymru PGI ac mae yntau wedi dechrau cadw gwartheg Cymreig ei hun yn ddiweddar. Mae'n frwd dros hyrwyddo ffermio a chan ei fod wedi tyfu i fyny'n chwarae rygbi ar gaeau Cymru, mae'n awyddus i roi rhywbeth yn ôl a gwobrwyo'r rheiny sy'n rhoi o'u hamser ac yn caniatáu i blant chwarae bob wythnos.

Len Smith

Len Smith

Ymgynghorydd Pitch Rhanbarthol yng Nghymru ar gyfer y Sefydliad Creadigaeth

Fel cyn-brif dirmon Maes Criced Sir Forgannwg, mae Len Smith yn gwybod yr hyn sy'n gwneud cae gwych. Ar ôl 20 mlynedd yng Nghlwb Criced Sir Forgannwg, ymunodd Len â'r Sefydliad Tirmonaeth (IOG) fel Ymgynghorydd Rhanbarthol ar gyfer Cymru ac, ers 2009, mae wedi datblygu hyfforddiant, addysg ac aelodaeth yr IOG yn yr ardal yn ogystal â meithrin cysylltiadau cryf â chyrff llywodraethu, colegau ac awdurdodau lleol. Mae wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Everris a Syngenta y Sefydliad Tirmonaeth am ei yrfa 50 mlynedd nodedig sydd wedi cynnwys y prif chwaraeon glaswellt i gyd. Cefnogir ei brofiad fel tirmon gan lawer o gyrsiau hyfforddiant a chymwysterau, gan gynnwys cymhwyster NDT clodwiw yr IOG. Mae'n hyfforddwr IOG clodfawr a mawr ei barch ar draws y diwydiant.

Charlie Morgan

Charlie Morgan

Ysgrifennydd Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru

Mae Charlie Morgan mewn sefyllfa ddelfrydol i feirniadu unrhyw beth gwyrdd. Mae'n ymgynghorydd glaswelltir ar hyn o bryd ac ef yw Ysgrifennydd Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru. Mae ganddo lawer o gleientiaid sy'n ffermwyr ac mae hefyd yn cyflwyno gwybodaeth a hyfforddiant ar ran sefydliadau amgylcheddol fel Asiantaeth yr Amgylchedd. Er gwaethaf y ffaith bod ei arbenigedd ym myd amaeth, mae'r technegau mewn tyfu a chynnal a chadw glaswellt yn trosglwyddo i baratoi cae rygbi ieuenctid heb ei ail.

Ffurflen enwebu

Eich enw cyntaf
Eich enw olaf
email@example.com
Y Gwirfoddolwr o'ch dewis chi
e.e. pedair blynedd neu dri mis
e.e. a oeddent yn chwaraewr blaenorol neu gefnogwr clwb, a oedd ganddynt unrhyw brofiad cadwraeth blaenorol?
e.e. torri'n rheolaidd? Rheolaeth chwyn? Atgyweirio cyson?
e.e. pam maen nhw'n haeddu cael eu cydnabod? A ydynt yn rhoi'r gorau iddyn nhw am ddim bob wythnos?